Виртуальная библиотека редких книг
КНК им.Курмангазы

2017 жылы Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясына, «Құрманғазы атындағы ҚҰК-ның бірегей ноталық кітапханасы - ашық білім беру ресурстары» жобасын жүзеге асыру үшін ЮНЕСКО гранты ұсынылды. Жоба Құрманғазы атындағы ҚҰК кітапхана қорындағы сирек ноталық басылымдарды сақтау жұмыстарына бағытталған.

Ашық білім беру ресурстарына, қалың жұртшылықтың қол жетімдлігін қамтамасыз ету мақсатында, Құрманғазы атындағы ҚҰК-да сирек кітаптар виртуалды кітапханасы құрылды, кітапханаға http://elib.kaznu.kz/notes мекен -жайы бойынша қол жеткізуге болады.

«Құрманғазы атындағы ҚҰК сирек кітаптар Виртуалды кітапханасына » А.Қ. Затаевичтің алғашқы басылымдары: «Қырғыз халқының 1000 әні (ән салу мен әуендері)», «Қазақтың 500 әндері мен күйлері», «Қырғыздың 250 аспаптық пьесалары мен әуендері», шетелдік композиторлар Д. Вердидің «Риголеттосы» мен Г. Риманның «Музыкалық сөздігі » және тағы басқалар ұсынылды.


В 2017 году Казахской национальной консерватории им. Курмангазы был предоставлен грант ЮНЕСКО на осуществление проекта «Уникальная нотная библиотека КНК имени Курмангазы – открытый образовательный ресурс». Проект направлен на работу по сохранению редких нотных изданий из библиотечного фонда КНК им.Курмангазы.

С целью обеспечения доступа широкой общественности к открытым образовательным ресурсам создана «Виртуальная библиотека редких книг КНК им.Курмангазы», библиотека доступна по адресу: http://elib.kaznu.kz/notes

В «Виртуальной библиотеке редких книг КНК им.Курмангазы» представлены первые издания А.Затаевича «1000 песен киргизского народа (напевы и мелодии)», «500 казахских песен и кюев», «250 киргизских инструментальных пьес и напевов», зарубежных композиторов Д.Верди «Риголетто», Г.Римана «Музыкальный словарь» и многие другие.


In 2017 UNESCO grant for the implementation of the Project "The Unique Musical Notes’ Library of KNK named after Kurmangazy — The Open Educational Resource" has been provided to the Kazakh National Conservatory named after Kurmangazy.

The project is aimed to protect and preserve rare musical notes’ editions of the KNK library fund. The Virtual library of rare books of KNK named after Kurmangaz has been created for the purpose of ensuring general public access to the open educational resources. The virtual library is available at: http://elib.kaznu.kz/notes

Such publications as the first edition of A. Zatayevich’s book "1000 songs of Kyrgyz people (tunes and melodies)", "500 Kazakh songs and kyuis", "250 Kyrgyz instrument theatrical pieces and tunes", as well as Rigoletto by D. Verdi, Musical Dictionary by G. Riemann and many others are presented in the Virtual library of rare books of KNK named after Kurmangazy.


Поиск по каталогу (всего: 1062 полнотекстовых документа)